პეტიციები

gallery images

მუხლი 130. საქართველოს პარლამენტის გამოკლებული წევრის ადგილმონაცვლეობის წესი

მუხლი 130. საქართველოს პარლამენტის გამოკლებული წევრის ადგილმონაცვლეობის წესი1. თუ საქართველოს პარლამენტის გამოკლებული წევრი არჩეული იყო არჩევნებშიდამოუკიდებლად მონაწილე პარტიის პარტიული სიით, მის ადგილს 1 თვის ვადაში იკავებსიმავე სიაში რიგით მომდევნო საქართველოს პარლამენტის წევრობის კანდიდატი, თუ მანვაკანსიის წარმოშობიდან 15 დღეში თანხმობა განაცხადა საქართველოს პარლამენტისწევრობაზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში ვაკანტურ ადგილს დაიკავებს სიაში მისი მომდევნოსაქართველოს პარლამენტის წევრობის კანდიდატი და ა. შ.. თუ პარტიულ სიაში ასარჩევისაქართველოს პარლამენტის წევრობის კანდიდატი აღარ არის, პარლამენტის წევრის ეს მანდატიგაუქმებულად ჩაითვლება, მაგრამ თუ პარტიულ სიაში ასარჩევი საქართველოს პარლამენტისწევრობის კანდიდატი აღარ არის და ამავდროულად გაუქმებული მანდატების რაოდენობააღემატება 38 მანდატს, პარლამენტის სრულფასოვანი მუშაობისათვის ამ ფაქტის დადგენიდანარაუგვიანეს 60 დღისა ცეესკოს თავმჯდომარე განკარგულებით ნიშნავს შუალედურ არჩევნებსმთელი საქართველოს ტერიტორიაზე სიითი შემადგენლობის სრულად შესავსებად.